Förebygg inbrott med övervakningskamera

Vill du att din byggarbetsplats ska kännas säker när du lämnar den efter ett arbetspass? Förebygg inbrott effektivt genom att integrera övervakningskamera i larmsystemet. Det finns flera fördelar med att komplettera sitt larmsystem med övervakningskamera och på så vis förebygga inbrott och stöld.

Vi är med och hjälper dig att planera din säkerhetslösning och kommer med förslag på åtgärder. Våra tjänster är utan bindningstid vilket gör att du betalar och hyr larmet för den tidsperiod som du behöver. Alla våra larmtjänster går att koppla till väktartjänst så du alltid har kompetent personal på plats om det skulle behövas.

Skydda din egendom från obehöriga

En byggarbetsplats som är insynsskyddad och ligger avsides är många gånger en enkel och på så vis en attraktivt plats för obehöriga att beträda. Präglas dessutom arbetsplatsen av undermåliga skyddsåtgärder som bland annat kan vara att det inhägnade området helt saknar larm, kan konsekvenserna bli omfattande. 

Med undermåligt skyddade arbetsplatser bjuds således obehöriga in och kan ostört stjäla byggmaterial. Byggmaterial besitter ett stort värde och då inbegrips förutom det dyra materialet, även maskiner, verktyg och andra värdefulla prylar som står obevakade.

Minska risken för onödiga extrautgifter

Förutom den direkta stölden, drabbas byggprocessen i flera led. En byggarbetsplats som saknar maskiner, verktyg och material är en arbetsplats som står stilla. För arbetsgivaren blir det en kostsam historia där utgifterna ökar i flera led. 

Ett produktionsstopp innebär förseningar i hela byggnadsprocessen och drabbar kund, arbetsgivare och arbetstagaren. Inköp av nytt material med leveranstider är en av flera utgifter som materialsabotage och verktygsstöld innebär. Med en väl larmad egendom och bra övervakningskamera kan man både förhindra stöld och identifiera misstänkta.

Så här används övervakningskamera

För att kunna använda övervakningskamera på en arbetsplats behöver arbetsgivaren låta överväga flera aspekter innan denna åtgärd tas. En egendom som kameraövervakas får i första hand inte inverka på personalens integritet. Ett övervakningssystem måste således vara förenligt med verksamheten.

I huvudsak regleras kameraövervakning av arbetsrätten som i sin tur måste följa dataskyddsförordningen. Det finns således flera lagkrav som åläggs arbetsgivaren när det är dags att installera övervakningskamera när det gäller övervakning av en arbetsplats där särskild hänsyn skall visas gentemot de anställda och inte vara integritetskränkande. I syfte att förebygga inbrott installeras och används övervakningskamera på särskilt utsatta platser.

Hur förebygger kameraövervakning inbrott?

Övervakningskamera är ett komplement till passersystemet som registrerar huruvida den som beträder området har behörighet eller inte. När en byggarbetsplats skall utrustas med bygglarm och övervakningskamera så markeras området med dekaler som upplyser om att området dels är larmat, men även bevakat. Det ger många gånger en avskräckande effekt då risken för att faktiskt bli identifierad och få rättsliga påföljder väger tyngre än stöld godsets värde.

Genom att placera ut övervakningskamera på strategiska platser, punktmarkeras det som vanligtvis är attraktivt vid inbrott. Som arbetsgivare vinner du fördelarna med att värna om de anställdas integritet samtidigt som en minskad stöldrisk bidrar till att byggnationsprojektet kan fortlöpa enligt planerna.

Flexibla larm med övervakningskamera

Som arbetsgivare bör du överväga om bygglarmet är en del av en provisorisk eller permanent lösning. Det finns flera faktorer som spelar in, men behöver man larma ett området tillfälligt är det en god ide att hyra sitt larm för att förhindra inbrott.

Genom att välja att tillfälligt larma arbetsplatsen finns möjligheten att anpassa omfattningen av larm vid varje enskild byggarbetsplats. Ett hyrlarm innebär alla fördelar som ett köpt larm med fördelen att det är flexibelt både när det gäller tidsaspekten samt omfattningen. Är arbetsplatsen utrustad med en ordentlig inhägnad kan det vara på sin plats att utöka säkerheten med övervakningskamera.

Koppla larmet till telefonen

Koppla av men inte ifrån. Behåll kontrollen över arbetsplatsen även på de tider då det inte är bemannat. Med en appstyrd anordning skaffar du dig koll på läget. ditt nya larm kopplas kopplas smidigt till en app som du kan ha på din telefon. Det ger en rad med möjligheter där du kan ha full koll även när arbetspasset är slut för dagen. 

När du ska gå hem för dagen, larmar du på som vanligt. När du kommer hem kan du följa arbetsplatsen och välja om ett larm ska vidarekopplas till väktartjänst eller avvisas. Tillsammans med övervakningskamera har du ett komplett system för att förhindra brott. Smidigare än så blir det inte.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för att planera din nästa säkerhetslösning!

SAMARBETSPARTNERS

BRANCHSTANDARD